جدید

اهنگ جدید امید جهان:

امید جهااان

اااااامید جهااااااااان

امید جهان

جهان جهان

امید امید جهان جهان جهان

امییییییییییییید جهاااااننننننننننننننننننننننننننننننننن

/ 4 نظر / 11 بازدید
غزال

hehehehe avarin !

reza

لـــیــلـــے ... بہ قـــصـــہ ےخـــوב بـــازگــــــرב ...! اینـــجـــا " مـــجنـــ ـــون " بـــا هـــمـــہ ے , " لـــیلــ ـے هــــــــا " محــــــرم " اســـت ... بــــــہ جـــز " لـــیلــ ـے خـــــــــوבش " ...............!

s??

وااااااا مخ کار گیریه[نیشخند]

پگاه

اره واقعا مردک مسخره شورشو دراورده[عصبانی][نیشخند]